Przytulisko dla bezdomnych kobiet – Siostry Albertynki

Misja

Przytulisko podejmuje:
 
 • Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich
 • Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z charyzmatem św. Brata Alberta, którego celem nadrzędnym jest ukazywanie sensu życia i przywracanie poczucia ludzkiej godności.

 • W ramach swej misji zapewnia schronienie, całodobowe wyżywienie i wszelkie niezbędne potrzeby socjalno-bytowe bezdomnym kobietom. Udziela także wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych tych kobiet oraz w procesie wychodzenia z bezdomności. Przy siedzibie Przytuliska Zgromadzenie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej prowadzący dalsze wsparcie dla byłych mieszkanek Przytuliska oraz dodatkowo adresowany do osób bezdomnych, ubogich i nieporadnych, głównie z najbliższego otoczenia tutejszego Ośrodka.
Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez:

 

a) działania o charakterze osłonowym:

 • zapewnienie schronienia, wyżywienia, pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży,
 • zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież używana )

b) aktywizującym poprzez:

 • działania terapeutyczne; prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i dla całej społeczności Domu, spotkania psychoedukacyjne szczególnie dla uzależnionych mieszkanek.
 • wsparcie psychologiczne, rozmowy indywidualne

c) działania ukierunkowane na usamodzielnienie, w tym m.in.:

 • edukacja w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego,
 • trening budżetowy, motywowanie do poszukiwania i podjęcia pracy (również w innych gminach),
 • kontynuacji nauki i odpowiedzialności za własne życie,
 • nawiązanie pozytywnych relacji z rodziną i własnym środowiskiem.

 

Dołącz do nas!

 • +48 12 655 68 20
 • przytuliskokrakow@gmail.com
  przytuliskobiuro@gmail.com

 • www.albertynkiprzytulisko.pl
 • ul. Malborska 64 b
  30-646 Kraków