Postawić na Pana Boga

– Wszyscy jesteśmy ubodzy, dlatego będziemy prosić Boga, by tej biedzie zaradził – w nas, ale także we wszystkich, którzy poczują się bezdomni, opuszczeni, pokrzywdzeni, którzy przyjdą do Namiotu Spotkań na Małym Rynku w przyszłym tygodniu. Ta modlitwa będzie trwała wiele godzin i będzie pomnażać się o każdą osobę, która tu przychodzi – mówił ks. Dariusz Raś podczas Mszy św. rozpoczynającej Modlitewne Jerycho, 11 listopada w kościele św. Barbary w Krakowie.

Podczas kazania ks. Dariusz Raś zwrócił uwagę na słowa z Ewangelii o ubogiej wdowie, które w kontekście przyszłych wydarzeń w ramach Światowych Dni Ubogich mają szczególne znaczenie, ponieważ wskazują na właściwą perspektywę działania – Dar bied­nej wdo­wy jest tak wiel­ki, bo pocho­dzi z kate­go­rii miło­ści. Jezus podzi­wia i bło­go­sła­wi tę kobie­tę. Sta­wia ją za wzór. Ubo­ga wpi­su­je się wyso­ko w hie­rar­chię Jezu­sa, w per­spek­ty­wę Ewan­ge­lii: ten, kto daje wię­cej, ale na pokaz, z tego, co mu zby­wa, w isto­cie daje mniej. Nie liczy mu się wie­le do skarb­ca Ojczy­zny nie­bie­skiej. Nie cho­dzi o ilość, ale o war­tość. Jezus uczy, że miarą ewan­ge­licz­nej Miłości nie jest ilość, lecz jakość – podkreślał.

Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mówił, iż ojczyznę można nazwać wspólną skarboną pokoleń. Wskazywał, że wielu ludzi, w tym także świętych, kierując się bezinteresowną miłością, pokochało Polskę i żyjących w niej ludzi ubogich. – Jesteśmy właśnie w tej kategorii wartości po to, aby czynić święto ubogich, aby ich uszanować i na co dzień pokazywać drogi pomocy. Jesteśmy też po to, by pomóc nauczyć ich modlitwy, stawania przed Panem, który nigdy nie będzie im szczędził łask – mówił ks. Raś.

Wyjaśniał, że również Mary­ja była wdo­wą, która wrzu­ci­ła do skar­bo­ny świa­ta naj­cen­niej­szy Dar, swojego Syna Jezusa Chrystusa – Uczy­ni­ła to z miło­ści, wypeł­ni­ła wolę Boga. I dla­te­go skar­bo­na Kościo­ła jest cią­gle peł­na skar­bem Jezu­sa, Jego sakra­men­tów świę­tych, Jego Eucha­ry­stii.  Z Niej czerpie­my siłę prze­bi­cia, nadzie­ję na lep­szą rodzi­nę i Ojczy­znę – mówił. Zaznaczał, że ubogą wdową jest także każdy z nas, należący do Kościoła pielgrzymującego i radującego się w niebie.

Na koniec wezwał, abyśmy uczyli się od wielkich wdów: z Ewangelii św. Marka, od Maryi i Kościoła, dzielenia się z innymi – Na tym polega świat, abyśmy umieli się dzielić. Abyśmy nie wrzucali do skarbony tego, co nam zbywa, lecz wrzucili wszystko co mamy i postawili na Pana Boga. Jeśli On jest pierwszy, jeśli Jemu się oddajemy, nawet swoje niedostatki, to otrzymamy stokroć więcej. Niech Chrystus nas ubogaci i daje nam siły, abyśmy mogli pomagać ubogim w nadchodzącym tygodniu – wzywał.

Modlitewne Jerycho rozpoczęło się 11 listopada Mszą świętą o godz. 20.00 w kościele św. Barbary i będzie trwać 24 godziny na dobę przez następne sześć dni. Modlitewne Jerycho stanowi duchowe przygotowanie do przeżycia 2. Światowego Dnia Ubogich, a w czasie trwania obchodów – duchowe zaplecze akcji. Modlitewne Jerycho zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ
fot. Maciej Świerczyński

Konspekty lekcji „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”

Z myślą o uczniach szkół średnich Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przygotowało konspekt lekcji pt. „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”.

„Z przesłaniem, by mieć odwagę spojrzeć na osoby bezdomne w sposób wolny od stereotypów, pragniemy dotrzeć także do ludzi młodych.” – piszą autorzy scenariuszy. Do przeprowadzenia lekcji według scenariusza zachęcają katechetów, nauczycieli etyki oraz wychowawców klas.

Podczas zajęć przeprowadzonych na podstawie konspektu uczniowie mają szansę poznać prawdziwe historie osób bezdomnych i uświadomić sobie, że przez splot nieszczęśliwych wypadków bezdomność może dotknąć każdego. Lekcja przybliżająca problem bezdomności w tak nietypowy sposób ma szansę przyczynić się do przełamywania stygmatyzujących ocen oraz uczyć wzajemnego szacunku i międzyludzkiej solidarności.

Konspekty lekcji do pobrania znajdują się TUTAJ.

Potrzebujemy siebie nawzajem – spot promocyjny 2. ŚDU

Przyjdź do Namiotu Spotkań podczas 2. Światowego Dnia Ubogich i doświadcz spotkań i rozmów, które przemieniają serce! Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego, w którym zachęcamy do zatrzymania się i usłyszenia wołania głosu ubogiego oraz czynnego odpowiedzenia na to wołanie.

By pomóc drugiej osobie, potrzeba czasem tak niewiele – obecności, rozmowy, dobrego słowa. Nawet najmniejszy gest może złamać poczucie samotności, lęku czy odrzucenia. Nie ma nic cenniejszego niż obecność. Przyjdź i doświadcz tego, że to ubodzy nas ewangelizują. Potrzebujemy siebie nawzajem!

 

Abp Jędraszewski: Ubogi to szczególny pośrednik między nami a Bogiem

5 listopada w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji XIII edycji Dni Jana Pawła II oraz obchodom 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej.

Podczas powitania uczestników konferencji, Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, iż tematyka XIII edycji Dni Jana Pawła – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest wspaniałą okazją, by spojrzeć na wielkie dzieła papieża Jana Pawła II, poprzez które krzewił to, co święte w polskiej tradycji.

Odnosząc się do zbliżających się obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, Metropolita podkreślał, że będą one okazją do konkretnego pochylenia się nad losem ludzi ubogich – Ubóstwo jest problemem tych ludzi, ale przede wszystkim naszej postawy wobec nich, żebyśmy umieli się nad nimi pochylić i okazać im szczególny szacunek – mówił arcybiskup. Podkreślił również, że samo określenie „ubogi” w języku polskim ma szczególny wydźwięk – W naszym języku polskim człowiek biedny, to człowiek ubogi, czyli człowiek będący „u Boga”. Jakiś szczególny pośrednik między Bogiem a nami. Bardzo to ciekawe słowo w języku polskim, które niesie i zawiera w sobie tak wielkie bogactwo treściowe – zaznaczał.

Podczas konferencji prasowej, po wypowiedziach organizatorów XIII edycji Dni Jana Pawła, głos zabrał ks. Dariusz Raś, koordynator organizacji ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej. Przybliżył treść hasła tegorocznego spotkania przypadającego na 18 listopada. Podkreślał także dwudzielną kompozycję Światowego Dnia Ubogich, który będzie odbywać się zarówno na poziomie parafialnym jak i podczas wydarzeń centralnych w Krakowie – Lokalnie parafie mają ukazać w tym dniu swoją działalność charytatywną, znaleźć nowe problemy związane z ubogimi i podejmować próbę ich rozwiązania – wyjaśniał ks. Raś.

Przypomniał, iż obchody 2. ŚDU rozpocznie 11 listopada „Modlitewne Jerycho”, czyli nieustanna, siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Barbary w Krakowie. Od 14 listopada na Małym Rynku w Krakowie będzie otwarty Namiot Spotkań – To inicjatywa, która się bardzo sprawdziła, pomagamy osobom biednym czy ubogim poprzez warsztaty, porady, świetlicę, posiłek, posiadamy także możliwość tzw. metamorfoz czy pomocy medycznej – wyjaśniał. Zaznaczył, iż bardzo istotnym elementem Światowego Dnia Ubogich będzie duchowe przygotowanie się do niego przez rekolekcje w Bazylice Mariackiej, które w tym roku poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. Ks. Raś skierował do przedstawicieli mediów słowa zaproszenia do udziału w obchodach 2. ŚDU – Tak naprawdę dzięki Wam więcej ubogich będzie mogło przyjść do Namiotu, dowiedzieć się gdzie mogą uzyskać pomoc, zagrzać się, przygotować się do zimy, otrzymać rękawiczki, szalik. Jeśli o tym poinformujecie, będziecie uczestnikami i współorganizatorami Światowego Dnia Ubogich – mówił.

Na koniec zaprosił na briefing prasowy, który odbędzie się w przeddzień otwarcia Namiotu Spotkań, 13 listopada o godz. 12.00 w Prałatówce Kościoła Mariackiego na ul. Plac Mariacki 4.

W konferencji prasowej wzięli udział Abp Marek Jędraszewski, o. Jarosław Kupczak OP, Teresa Malecka, Zofia Zarębianka oraz ks. Dariusz Raś. Konferencję poprowadził ks. Robert Nęcek.

Pięć powodów, dla których warto zostać wolontariuszem ŚDU

Pięć powodów, pięć historii. Dowiedz się dlaczego warto zostać wolontariuszem ŚDU.

1. Uczysz się pomagać
Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem poświęcić czas, dać siebie i swoją obecność ubogim. Dać innym nadzieję, że w ludziach jest chęć pomagania. Utwierdził mnie w tym jeden z rozmówców, który przyznał, że najcenniejsze co ludzie mogą zrobić dla ubogich, to zatrzymać się i porozmawiać. Poświęcając parę chwil, można wypowiedzieć jedno słowo, które będzie pracowało w drugim człowieku i doprowadzi do poprawy jego życia.
Henryk, wolontariusz

2. Przełamujesz swoje bariery
W czasie 1. ŚDU pewna osoba opowiadała mi, że nie wiedziała co ze sobą zrobić w Namiocie, jak się zachować. W końcu wzięła kawę i usiadła przy stoliku, gdzie siedziały dwie osoby bezdomne i tak zaczęła się rozmowa. To są takie sytuacje, na które patrzysz i wiesz, że łaska Boża nas uzdalnia, Duch Święty nas wyposaża i wtedy wszystko staje się proste.
Krystyna, organizator

3. Uczysz się miłosierdzia w praktyce
Dopiero podczas ŚDU, zrozumiałam, że prawdziwe szczęście daje służba bliźniemu. Dotychczas, widząc osoby biedne, zaniedbane i zepchnięte na margines społeczeństwa, odwracałam wzrok, zamykałam swe serce, czując przy tym jednocześnie smutek… Dopiero w tamtych dniach, Bóg otworzył mi oczy i pozwolił zobaczyć, jak spisani na straty przez społeczeństwo ludzie są wewnętrznie poranieni i odrzuceni oraz jak bardzo potrzebują uczynków miłosierdzia z naszej strony.
Joanna, wolontariuszka

4. Odnajdziesz swoje miejsce
Podczas 1. ŚDU zobaczyliśmy wielu wspaniałych wolontariuszy. Widziałam studentki, które były wyznaczone na określone godziny, ale potem przychodziły już tylko dlatego, że chciały. Odnalazły w Namiocie swoje miejsce. Przychodzili młodzi, starsi, ludzie związani ze środowiskami typowo modlitewnymi, tylko po to, by pomóc w sprzątaniu czy rozdawaniu herbaty. Szesnastolatek z Igołomi dojeżdżał do nas codziennie, by pomóc. Wielu krakowskich emerytów przychodziło, żeby pomóc albo po prostu pobyć i porozmawiać. Ludzka dobroć nie ma granic.
Teresa, organizator

5. Otrzymasz wdzięczność, której nie da się wyrazić słowami
Wyszedłem z zakładu karnego. Spędziłem od 5 listopada kilka dni na ulicy. Z początku w namiocie wydawało mi się dziwnie. Ale troszkę dłużej poczułem się bardzo dobrze. A zwłaszcza dużo pomogła mi modlitwa. Drugą ważną sprawą była też rozmowa z wolontariuszem. Bo to nie chodzi o to, że się przyjdzie i się przebierze tak „z zewnątrz”. To co się ma w środku, trzeba wypowiedzieć. Bo jak tego się nie wypowie, trzyma się w sobie to jednak się kumuluje, zbiera się w sobie. A jak się komuś wszystko powie, to jest lżej na sercu. Dziękuję.
Michał, bezdomny

 


 

Aby zgłosić chęć pomocy przy organizacji 2. ŚDU, prosimy wypełnić formularz znajdujący pod adresem:  http://bit.ly/SDUwolontariat

Więcej informacji o wolontariacie znajduje się TUTAJ.

Znamy datę i program 2. ŚDU

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, które odbędą się od 11 do 18 listopada 2018.

Papież Franciszek w Orędziu na 2. ŚDU wskazał, że podczas pierwszego Światowego Dnia Ubogich wiele osób na całym świecie odnalazło ciepło domu, doświadczyło radości ze spotkania przy wspólnym posiłku i solidarności tych, którzy zechcieli podzielić się stołem w prosty i braterski sposób. „Chciałbym, aby również w tym roku i w przyszłości Dzień ten był świętowany pod znakiem radości z nowo odkrytej rzeczywistości bycia razem. Modlitwa we wspólnocie i dzielenie się posiłkiem w niedzielę to doświadczenia, które wprowadzają nas na nowo do pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej” – pisze Papież Franciszek. Hasłem tegorocznego spotkania, które w tym roku przypada 18 listopada, będą słowa Psalmu 34: „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

Idąc za wezwaniem Papieża Franciszka oraz doświadczeniem spotkania w minionym roku, obchody 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej będą trwały tydzień i rozpoczną się już w niedzielę 11 listopada. Tego dnia w kościele św. Barbary w Krakowie o godz. 20.00 rozpocznie się Modlitewne Jerycho – całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszych ubogich Braci i Sióstr, prowadzona przez wspólnoty, społeczności i instytucje z terenu całej Archidiecezji. Modlitewne Jerycho, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie stanowić duchowe zaplecze akcji. Siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.

Centralnym punktem spotkań w czasie 2. ŚDU będzie otwarty od 14 listopada Namiot Spotkań na Małym Rynku w Krakowie. W namiocie odbędzie się szereg inicjatyw organizowanych przez różne instytucje na co dzień pomagające osobom ubogim i bezdomnym: warsztaty, świetlica, porady, pokazy filmowe, występy na scenie, metamorfozy (ul. Smoleńsk 4), pomoc medyczna (ul. Sienna 5). Od czwartku 15 listopada w Bazylice Mariackiej będą odbywać się rekolekcje skierowane do wszystkich archidiecezjan, które poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia.

Centralnym punktem obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej będzie wspólna Msza święta, która odbędzie się 18 listopada o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej, pod przewodnictwem Abp. Marka Jędraszewskiego. Po Mszy świętej w Namiocie Spotkań na Małym Rynku odbędzie się wspólny posiłek i rozesłanie.

Szczegółowy program obchodów można znaleźć w zakładce program. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sekretariat@diecezja.krakow.pl

Metamorfozy – początek zmian

Metamorfozy zapoczątkowane podczas 1. ŚDU mają swoją kontynuację. Dotychczas odbywały się co dwa miesiące w siedzibie Arcybractwa Miłosierdzia – od 18 września siedzibą akcji będą pomieszczenia udostępnione przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk.

Podczas metamorfoz osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z darmowej usługi fryzjerskiej. Osoby bezdomne nie posiadają stałego dostępu do łaźni, dlatego nie są w stanie wystarczająco zadbać o swój wygląd zewnętrzny, co utrudnia codzienne życie i podjęcie kroku pójścia po zmianę – np. przystąpienie do rozmowy o pracę.

W inicjatywie „Metamorfozy” od samego początku bierze udział jeden z najbardziej znanych krakowskich fryzjerów — Tomasz Karcz, który zabiera ze sobą zawsze grupę uczniów. Z „Metamorfoz”, które odbyły się we wtorek 18 września, skorzystało około osiemdziesięciu osób.

„Metamorfozy” będą odbywały się cyklicznie w siedzibie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk oraz podczas obchodów 2. ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej.


fot. Ewa Korbut/ Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Zobacz jak wyglądały metamorfozy podczas 1. ŚDU >>TUTAJ.

7518 par skarpet trafi do osób będących w kryzysie bezdomności

7518 par skarpet trafi do osób będących w kryzysie bezdomności dzięki pomocy osób, które włączyły się w akcję „Zbieramy 2000 par skarpet”.
Liczba jest stanem na dzień 20 marca, organizatorzy wciąż otrzymują informacje o kolejnych przesyłkach.
Dziękujemy wszystkim, którzy kupili parę skarpet, organizowali zbiórki w swoich środowiskach i tym, którzy zachęcali do włączenia się w pomoc. Dziękujemy pomysłodawczyni akcji Annie Samborskiej-Neissner oraz Pracowni Tomasza Karcza za pomoc w organizacji, a także Duszpasterstwu Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej za jej koordynowanie. Dziękujemy mediom oraz każdemu kto ciepłym słowem wsparł naszą akcję.
Każda dostarczona para to coś więcej niż tylko skarpety – to znak wielkich serc, braterstwa i zainteresowania osobami będącymi w kryzysie bezdomności.
DZIĘKUJEMY!

Akcja „Zbieramy 2000 par skarpet” przedłużona do 20 marca

W związku z dużym zainteresowaniem akcją zbierania skarpet dla ubogich, organizatorzy postanowili przedłużyć akcję do 20 marca.

Do tej pory w akcję włączyło się mnóstwo osób i instytucji (zakładów pracy, szkół) zarówno z terenu Archidiecezji Krakowskiej, jak i spoza niej. Dzięki pomocy wielu mediów, udało się nagłośnić zbiórkę i tym samym pomóc zebrać jak największą ilość skarpet, które szczególnie w zimie są potrzebne, by zapewnić bezdomnym i ubogim komfort i podstawową higienę.

Aby pomóc należy kupić skarpety i oddać je do wskazanych punktów (lista miejsc znajduje się TUTAJ) lub zorganizować zbiórkę w miejscach pracy i spotkań i zgłosić ją do organizatorów. Można także wysłać skarpety pocztą na adres:
Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Sienna 5
31-004 Kraków

Akcja „Zbieramy 2000 par skarpet” trwa od 20 lutego i ma na celu zbiórkę skarpet dla najbardziej potrzebujących osób, które trafią do potrzebujących przez ręce osób na co dzień z nimi pracujących: Albertynki i Albertyni, Dzieło ojca Pio, Caritas, Sant’Egido, Zupa na Plantach. Akcja jest koordynowana przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 604171061, 601454970, lub mailowy: duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl.

Akcja „2000 skarpet” – LISTA MIEJSC

Kup skarpety dla ubogich i dostarcz je do wybranego miejsca:

1. Restauracja Camino, ul. Stolarska 3, Kraków
2. Pracownia Tomasza Karcza, ul. Dworska 1a/31 (klatka pierwsza, piętro 7)
3. Chór Grodzka Gospel, ul. Wyspiańskiego 4 (najchętniej we wtorki od 19.15 do 21.00)
4. Sklep Pani Joanny Stach „SECRET”, Łapanów 68, 32-740 Łapanów (godz. otwarcia: 8.00-17.00)
5. Klub Aktora SPATiF, Rynek Główny 41 (sala na dole, w godz. 10.00-23.00).
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
7. The Stairway School of English, ul. Dunajewskiego 6 w Krakowie
8. I LO im.S.Goszczyńskiego, ul.Plac Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ
9. To miejsce czeka na Ciebie 🙂

Możesz także wysłać skarpety pocztą na adres:
Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Sienna 5
31-004 Kraków

***
Lista miejsc będzie aktualizowana na bieżąco.

Jak pomóc?

1. Kup skarpety
2. Zorganizuj zbiórkę w swoim miejscu: pracy, spotkań tematycznych, towarzyskich – tam gdzie chcesz i możesz.
3. Daj nam znać – jeśli chcesz, żeby miejsce było wylistowane.
4. Zbiórka trwa maksymalnie do 20 marca.
5. W umówionym terminie dostarcz zebrane skarpety do Restauracji Camino na ul. Stolarskiej 3 lub zadzwoń czy napisz do nas – umówimy odbiór.
6. Wszystkie zebrane skarpety trafią do potrzebujących przez ręce osób na co dzień z nimi pracujących: Albertynki i Albertyni, Dzieło ojca Pio, Caritas, Sant’Egido, Zupa na Plantach.
7. Jeśli masz jakieś pytania – zadzwoń do nas lub napisz: 604171061, 601454970, duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl